Primaria Comunei
Pocola
Înapoi la:HomeSunteţi la:ANUNTURI
Localitatea Pocola - 417375,  nr. 65 telefon +40 0259-321896 primaria@primariapocola.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 
RESPONSABIL OPERATOR PRECLUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL DOAMNA IMRE FELICIA, E-MAIL feliciaimre1@gmail.com. telefon/fax 0259321896
 
 
JUDEŢUL BIHOR                                                                   Avizez favorabil prezenta COMUNA POCOLA                                                                          dispoziţie,
PRIMAR                                                                                               Secretar,
                                                                                                   Lezeu Ioana Gabriela
 
 
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 57
Din 21 mai  2018
Privind   desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal
 
În conformitate cu  prevederile regulamentului General privind Protecția Datelor 679/2016  privind registrul general de evidență a salariaților
Tinând seama de referatul cu nr.   1700 din 21.05.2018 întocmit de doamna secretar Lezeu  Ioana Gabriela ;
Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1) lit. „e”  coroborat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Primarul comunei Pocola,
 
D I S P U N E :
 
Art.1.  Începând cu data prezentei dispoziții se numește  doamna IMRE FELICIA , consilier primar comuna Pocola, persoană responsabilă cu protecția datelor  cu caracter personal .
Art. 2. Fișa  postului va fi completată cu atribuțiile de mai jos:
  • - de a informa şi consilia operatorul, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
  • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
  • de a consilia operatorul în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia;
  • de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale
 
Art. 3.  Prezenta dispozitie  se comunică   :
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Bihor, pentru controlul legalităţii;
  •  Domnului primar;
  •  Doamnei IMRE FELICIA
  • la dosar.
 
 
 
 
 
PRIMAR,
Mașcaș Ioan
 
 
 
                                          PROGRAM DE LUCRU
ZIUA ORELE
LUNI 08-16
MARTI 08-16
MIERCURI 08-16
JOI 08-16
VINERI 08-16
  
                                         PROGRAM AUDIENTE
FUNCȚIA ZIUA ORELE
PRIMAR LUNI 10-14
VICEPRIMAR MARTI 10-14
SECRETAR MIERCURI 10-14
 
 
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs:
 

 

 
Total vizitatori

2 vizitatori online